1.9 Mekling og søksmål

Har man barn under 16 år sammen, må man legge frem meklingsattest for å kunne ta ut søksmål i en sak om barnefordeling. Meklingsattest får man ved å møte til mekling ved et godkjent meklingskontor. Meklingsbevilling kan bli tildelt til fagpersoner tilsatt ved offentlig godkjent familievernkontor, prest i offentlig kirkelig stilling eller prest eller forstander i registrert trossamfunn eller fagperson tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans mv.

Før saken kommer for retten vil det vanligvis bli oppnevnt en sakkyndig for å vurdere hvilken løsning som er til den beste for barnet. I denne vurderingen blir det lagt vekt på en rekke faktorer. Ikke alle momenter er like relevante i alle saker.

De sentrale momentene i vurderingen vil ofte være:

  • Best mulig samlet foreldrekontakt: I denne sammenheng vil det være av betydning hvem av foreldrene som viser best samarbeidsvilje og legger til rette for at barnet skal ha god kontakt med den andre forelderen
  • Status Quo: Hvilket omsorgsalternativ sikrer dagens situasjon opprettholdes med tanke på omsorgssituasjon, skole, omgangskrets, øvrig familie osv.
  • Nettverk: Hvilket nettverk av venner og familie er det rundt foreldrene? Det er viktig for et barns oppvekstmiljø at det er andre trygge voksenpersoner han eller hun kan forholde seg til
  • Personlige egenskaper: Evne til å samarbeide og skåne barnet fra en eventuell konflikt mellom foreldrene, omsorg, empati, tålmodighet.
  • Tilknytning: Hvem er barnet mest knyttet til?
  • Barnas egne meninger: Hva vil barnet? Hvilken betydning som tillegges barnets mening avgjøres ut fra alder og modenhetsnivå
  • Søskenkontakt: Det er viktig at det legges til rette for god kontakt mellom søsken, om det mulig er det best for søsken å vokse opp sammen
  • Jobb, arbeidstider: Det er viktig at foreldrene har tid til å være sammen med barna

Domstolen legger seg i de aller fleste tilfeller nært opp til den sakkyndiges vurderinger og konklusjon. Det er derfor viktig å være imøtekommende og samarbeidsvillig i forhold til den sakkyndige.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.