3.1 Rettslig regulering av barnebortføring

Barnebortføring er regulert i barnebortføringsloven fra 1988. I loven finner vi både Haagkonvensjonen om barnebortføring og Europarådkonvensjonen om anerkjennelse og fullbyrdelse av avgjørelser om foreldreansvar og gjenopprettelse av foreldreansvar.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.