3.8 Bortføring fra Norge til konvensjonsland

3.8.1 Bortføring til et land som er tilsluttet Haagkonvensjonen

Etter Haagkonvensjonen om barnebortføring artikkel 8 kan en person som mener at ens barn er bortført søke til sentralmyndighetene i landet barnet er bortført til om å få levert barnet tilbake. I Norge gjøres dette ved søknad til Justisdepartementet. Finner departementet det sannsynlig barnet oppholder seg i en annen konvensjonsstat skal departementet uten opphold sende søknadene til vedkommende stat.

Etter artikkel 10 er sentralmyndighetene i det landet barnet befinner seg forpliktet til å treffe tiltak som er egnet til å få barnet levert tilbake frivillig. Sentralmyndighetene sender så søknaden til den myndighet som skal avgjøre spørsmålet om tilbakelevering, typisk en domstol i første instans.

3.8.2 Bortføring til et land som er tilsluttet Europarådkonvensjonen

Etter Europarådkonvensjonen Art. 4 kan enhver som har oppnådd en rettskraftig avgjørelse om foreldreansvar i et konvensjonsland søke om å få denne oppfylt i en annen konvensjonstat. Dette betyr at når barnet ditt er bortført til en annen konvensjonsstat kan du få hjelp av Justisdepartementet til å få tilbakeført barnet.

Justisdepartementet sender over søknaden til det aktuelle landet, der myndighetene sender det videre til en domstol for prøving. Domstolen tar stilling til om avgjørelsen kan fullbyrdes, samt de underliggende forhold som hvor det er til det beste for barnet å oppholde seg.

Alle landene som er tilsluttet Europarådkonvensjonen er også tilsluttet Haagkonvensjonen, men det er da denne sistnevnte fremgangsmåte (kontakt gjennom Justisdepartementet) som skal nyttes.

3.8.3 Bortføring fra Norge til ikke-konvensjonsland

Er et barn bortført fra Norge til et land som ikke er tilsluttet hverken Haagkonvensjonen eller Europarådkonvensjonen er den beste måten å få barnet tilbake på å forsøke å inngå en avtale med den som ulovlig har tatt med seg barnet til utlandet.

Lar det seg ikke gjøre å komme til en løsning med den som har bortført barnet, er alternativet å gå til sak i det landet det oppholder seg. Dette er en prosess som ofte vil bli både tidkrevende og dyr. Den norske ambassaden kan hjelpe deg med å komme i kontakt med en lokal advokat i landet barnet oppholder seg, men kan ikke forsøke å påvirke saken.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.