6. Vold i nære relasjoner

Politiets definisjon på vold i nære relasjoner er:

Vold eller trusler om vold overfor personer som er eller har vært gift eller som lever eller har levd i ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig.

Har du vært utsatt vold som omtalt ovenfor, har du ofte krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. En bistandsadvokat skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med en etterforskning og domstolens behandling av en sak. En bistandsadvokat kan også fremme erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

Før du bestemmer deg for hvilke skritt du skal velge å ta, kan en samtale med en av våre advokater hjelpe deg med å vurdere alternativene.

Det finnes også en rekke offentlige eller offentlig støttede hjelpetiltak du kan vurdere å kontakte. Her er en liten oversikt over de mest aktuelle:

Røde Kors telefonen om Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Tlf: 81555201

Vold i nære relasjoner er et komplekst og vanskelig område innenfor strafferetten. Som offer er man utsatt for overgrep fra en person man i utgangspunktet trodde man kjente og hadde tillit til. Det er ofte svært vanskelige og sterke følelser inne i bildet.

Mange syns det er utfordrende å ta saken til politiet. Det er likevel svært viktig at anmeldelser blir inngitt, da vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem.

For å hjelpe de som er kommet i denne umulige situasjonen har lovgiver besluttet å gi offer for vold i nære relasjoner rett på bistandsadvokat i mange tilfeller.

De som er utsatt for vold i nære relasjoner har videre et særlig vern ved at det i straffeloven er inntatt en egen bestemmelse som særlig regulerer vold i nære relasjoner. Straffelovens § 219 er utformet for å omfatte de særlig komplekse forhold som ofte foreligger i saker som gjerder familievold. Bestemmelsen kommer i tillegg til lovens alminnelige regler om legemskrenkelser.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.