6.1 Hvordan går man frem?

For pågående situasjoner der man blir utsatt for vold, truet, eller man frykter for å bli skadet eller drept, må Politiet kontaktes på nødnummeret 112. Politiet er opptatt av å ivareta den grunnleggende menneskeretten det er å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Saker av denne typen gis høy prioritet. Les mer på politiets nettside:

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/

I Norge finnes det en rekke tilbud om hjelp for de som utsettes for vold. Tilbudene er også for de som utsetter andre for vold, og for de som har en mistanke om voldsutøvelse mot barn. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har en omfattende oversikt på sine nettsider med henvisninger til barnehus, familievernkontor, krisesentre, overgrepsmottak (ved voldtekt) og sentre mot incest og seksuelle overgrep. Finn hjelpetilbudet nærmest deg på linken under.

http://www.bufdir.no/vold/Hvordan_hjelpe_eller_fa_hjelp/


Hvordan går man frem dersom man er utsatt for seksuelle overgrep fra en av sine nærmeste?

Av hjelpetilbudene som det vises til over, er voldtektsmottaket godt egnet for de som er utsatt for overgrep fra sine nærmeste. I tillegg til undersøkelser, får man også nødvendig behandling, hjelp til å sikre bevis og opprette kontakt med politi og advokat, og mulighet til å overnatte. Tilbudet er gratis, gjelder både kvinner og menn, og det er opp til deg hvilke deler av tilbudet du vil motta. Linken under hjelpetilbud gir også en oversikt over voldtektsmottak.

Undersøkelsen som foretas ved et mottak har juridisk betydning ettersom påvisning av kroppslige funn kan utgjøre en del av bevismateriale i en overgrepssak. Alle spor på kropp og klær som inneholder DNA fra overfallspersonen kan være av betydning. Undersøkelsen er av størst betydning dersom overgrepet ligger kort tilbake i tid.


Har overgrepet skjedd nylig?

De fleste overgrep mot barn og ungdom etterlater ikke spor, men for å lettere kunne bevise seksuelle overgrep er det viktig å foreta en medisinsk undersøkelse. I de tilfellene bevisene ikke er klare, vil det likevel kunne finnes medisinske funn som tyder på overgrep, eller som kan forklares av overgrep. Sporsikringen er mest aktuelt i 2-3 dager etter overgrepet.

Der det ikke blir gjort noen funn ved den medisinske undersøkelsen, kan det fremdeles ikke utelukkes at fornærmede er blitt utsatt for overgrep. Fornærmedes forklaring blir da viktig når det fastlegges hva som har skjedd.

For mer info om årsaken til at den medisinske undersøkelsen ikke gir resultater kan du gå til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Her gjennomgås også formålet, gjennomføring og detaljer ved undersøkelsen:

http://www.nkvts.no/tema/Sider/MedisinskundersokelseSeksuelleovergrep.aspx


Ligger forholdet lengre tilbake i tid?

I disse tilfellene er det ikke nødvendig å handle like raskt som ved nylige overgrep. Det anbefales derfor som oftest å først ta kontakt med politi eller barnevernstjenesten. Den medisinske undersøkelsen vil oftest være en del av de undersøkelsene myndighetene ønsker å foreta i anledning overgrepet. Dersom man er engstelig for hvilke følger overgrepet kan få som for eksempel graviditet, kan man selvfølgelig oppsøke medisinsk personell, også før man kontakter myndighetene.

Gjelder situasjonen en svak mistanke om overgrep mot barn, kan en medisinsk undersøkelse være nyttig for å avkrefte eller bekrefte eventuelle bekymringer, før man går videre med forholdet.


Mistanke om at andre er utsatt for vold i nære relasjoner

Har man en konkret mistanke eller mottar man informasjon om at andre blir utsatt for vold kan det utløse en avvergeplikt. Utover den moralske forpliktelsen man har til å si fra, kan man derfor også være rettslig ansvarlig til å kontakte myndighetene.

Det kan variere svært mye hva som begrunner en konkret mistanke om overgrep mot en voksen, og det er vanskelig å si noe helt generelt. For en nærmere redegjørelse av hva man skal lete etter hos barnet vises det til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin veiledning:

http://www.bufdir.no/vold/Hvordan_hjelpe_eller_fa_hjelp/Mistenker_du_at_et_barn_er_utsatt_for_vold/


Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.