6.10 Retten til Bistandsadvokat

Ved første avhør hos politiet skal fornærmede opplyses om sine rettigheter i saken, men det kan likevel være greit å være klar over hvilke rettigheter man har på forhånd. For eksempel kan reglene for når man har rett til bistandsadvokat være kompliserte, og det er ikke sikkert de generelle opplysningene fra politiet gir tilstrekkelig veiledning.


6.10.1 Hvorfor bør man ha bistandsadvokat?

Under hele saksgangen, fra etterforskningsstadiet til en eventuell rettsak, vil bistandsadvokaten sørge for at fornærmedes interesser ivaretas. Advokaten bidrar helt fra første steg i saken, og den første viktige oppgaven er å bistå fornærmede med anmeldelsen av forholdet.

Andre viktige oppgaver er bistand under tilleggsavhør og rettsak, hjelp med erstatningskrav, informering om dokumentinnsyn og viktige etterforskingsskritt, og klage på henleggelse.


6.10.2 Når har berørte krav på bistandsadvokat?

Ved seksuelle overgrep, i form av voldtekt eller forsøk på voldtekt har man uansett krav på bistandsadvokat.

Som hovedregel har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker som gjelder mishandling i nære relasjoner.

Det er tre vilkår som må være oppfylt:

 1. Det må foreligge vold eller mishandling.
 2. Volden må oppstå i nære relasjoner.
 3. Den som søker bistand fra advokat må være fornærmet i saken.


6.10.3 Nærmere om de tre vilkårene:

 • 1.Vold eller mishandling

Med dette menes alle tilfeller der fornærmede blir utsatt for trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, eller alvorlig eller gjentatt mishandling.

Hva er vold i lovens forstand?

Det skal vært lite til for at adferden regnes for å være «vold eller andre krenkelser». Som praktiske eksempler kan være slag, spark, klyping, lugging, risting eller annen kraftanvendelse mot en annen person. I tillegg omfattes også psykisk terror, som både kan være en enkeltkrenkelse eller en del av gjentatt mishandling. De psykiske krenkelsene kjennetegner ofte vold i nære relasjoner og under utarbeidelsen av straffelovens bestemmelser er det spesielt vektlagt at disse handlingene også skal straffes. Disse krenkelsene kan omfatte brudd på besøksforbud, krenkelser av seksuell art og etter omstendighetene mangel på den nødvendige stell og pleie. Også trusler om mindre alvorlige krenkelser omfattes når de inngår i systematisk mishandling av sine nærmeste.

 • 2.Hva menes med nære relasjoner?

Det er vold i nære relasjoner når en utøver vold mot de som bor i samme hus, eller er de som er under ens omsorg. Det må foretas en helhetlig vurdering av om noen bor i samme hus hvor et blant annet sees til varigheten av bofelleskapet mellom partene og den nærmere relasjonen mellom partene.

Dette regnes også som nære relasjoner uavhengig av boforhold:

 • nåværende eller tidligere ektefelle/samboer,
 • nåværende eller tidligere ektefelles/samboers etterkommere,
 • egne slektninger i rett oppstigende linje.

Det er altså slik at både barn og stebarn av nåværende eller tidligere ektefelle/samboer regnes som nær relasjon selv om de har flyttet ut. Heller ikke for foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv. kreves det at de bor i samme hus som voldsutøveren.

Vold i nære relasjoner - typetilfeller

 • Barn som utsettes for fysisk, eller psykiske overgrep, som nevnt over.
 • Partnervold, der en eller begge partene i et parforhold utøver vold. Både kvinner og menn rammes av dette.
 • Tvangsekteskap regnes som en form for vold i nære relasjoner ettersom fornærmede ikke har en reell mulighet til å velge en annen partner eller forbli ugift uten at det får reaksjoner fra sine nærmeste. Det utøves ofte press, trusler og annen vold og mishandling for å få parten(e) til å inngå ekteskapet.
 • Kjønnslemlestelse. Rammer hovedsakelig kvinner og jenter i ung alder.
 • Æresrelatert vold. Dette rammer både gutter og menn, jenter og kvinner, og er ofte begrunnet med gamle skikker.
 • 3.Den som søker bistand fra advokat må være fornærmet i saken,

Den fornærmede er i utgangspunktet bare den som direkte utsettes for den ulovlige volden eller mishandlingen. En mindreårig som har fylt 15 år, kan med visse unntak, og på ethvert tidspunkt i saken selv utøve rettighetene som fornærmet eller etterlatt.

Det finnes også tilfeller der noen er berørt i sterk grad og derfor fått status som fornærmet.

Etter nyere praksis er flere enn bare den som ble direkte rammet omfattet. For eksempel kan barn som er vitne til mishandling av en av sine foreldre være fornærmet.

Oppsummert: Dersom du direkte, eller i noen tilfeller indirekte, er berørt psykisk og/eller fysisk av mishandling fra en som bor i samme hus eller er i annen nær relasjon, så har du krav på bistandsadvokat.


6.10.4 Andre tilfeller som kan gi krav på bistandsadvokat

Det skal også oppnevnes bistandsadvokat i alle saker der det er grunn til å tro at fornærmede får betydelig skade på kropp eller helse som følge av handlingen. Vurderingen er skjønnsmessig, men dersom vilkåret er oppfylt har fornærmede krav på advokat uten ytterligere behovsvurderinger.

Andre sakstyper som ikke var nevnt under typiske tilfeller av vold i nære relasjoner, men som likevel oftest gir krav på bistandsadvokat er saken som gjelder seksuelt overgrep og menneskehandel.

I tillegg kan retten i særtilfeller oppnevne bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Videre kan det i saker som omhandler unge mennesker arrangeres ungdomsstormøte der siktede får oppnevnt offentlig forsvarer. Av hensyn til likhet og den påkjenningen det kan være å møte lovbryteren, har fornærmede krav på bistandsadvokat i disse tilfellene.

Ved dødsfall som følge av vold eller mishandling kan den med foreldreansvar ha krav på bistandsadvokat. Kravet er absolutt dersom dødsfallet gjelder barn under 18 år. Ellers kan også avdødes ektefelle eller samboer, barn, foreldre og i noen tilfeller også søsken, ha krav på advokat når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

I de tilfellene man blir beskyttet av et besøksforbud, kontaktforbud eller lignende, har man krav på bistandsadvokat hvis en sak om disse forbudene bringes inn for retten.

Det nevnes avslutningsvis at for handlinger som er skjedd i utlandet har man ikke alltid krav på norsk bistandsadvokat.


Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.