8.2 Oppsigelse i leieforhold

En oppsigelse i leieforhold vil ofte føles inngripende for leietager da leietager mister sitt bosted. Derfor er det kun på visse grunnlag at en utleier har rett til å si opp leietaker. De ulike grunnene er som følger

  • Husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som tilhører hans husstand
  • Riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes
  • Leietageren har misligholdt leieavtalen
  • Det foreligger annen saklig grunn til å si opp leietageren

En oppsigelse fra utleier må også oppfylle visse formkrav for å være gyldig.

Kravene til innholdet i oppsigelsen er som følger

  • oppsigelsen må være skriftlig
  • oppsigelsen må inneholde en begrunnelse på hvorfor utleier sier opp leieforholdet
  • -oppsigelsen må inneholde opplysninger om at leietaker har lov til å protestere på oppsigelsen, hvordan dette gjøres, og hva som er konsekvensene dersom leietaker ikke protesterer.

8.2.1 Leietakers mulighet til å tilsidesette oppsigelsen

Dersom en leietaker har mottatt en oppsigelse fra utleier, men ikke ønsker å godta den, kan leietaker protestere på oppsigelsen. Protesten må være skriftlig og den må sendes til utleier innen en måned etter at leietaker mottok oppsigelsen. Fristen løper fra dato til dato.

Dersom leietaker ikke protesterer mister leietaker retten til å senere protestere og oppsigelsen vil anses gyldig.

Når leietaker protesterer på oppsigelsen må utleier reise søksmål mot leietaker hvis han ønsker å opprettholde oppsigelsen. Hvis utleier ikke reiser søksmål innen tre måneder faller oppsigelsen bort og leietaker kan fortsette å bo i boligen.

Dersom utleier reiser søksmål skal retten prøve om oppsigelsen er gyldig. Dersom den er gyldig må leietaker flytte ut, dersom retten mener at oppsigelsen ikke er gyldig kan de fortsette å bo i boligen. I vurderingen av om oppsigelsen er gyldig vil retten vurdere om utleiers begrunnelse for oppsigelsen er lovlig og om formkravene for oppsigelsen er oppfylt. Retten vil dessuten også vurdere om oppsigelsen er urimelig.

Dersom utleier reiser søksmål for retten vil også leietaker få muligheten til å uttale seg om forholdet. I et slikt tilfelle vil det være lurt å la seg bistå av advokat. Dersom man oppfyller grunnvilkårene for fri rettshjelp, vil kostnader til advokat i en slik sak bli dekket av fri rettshjelpsordningen.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.