9.4 Sykepenger

Formålet med sykepengeordningen er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Etter folketrygdloven kapittel 8 er det i første omgang 5 vilkår som være oppfylt for at du skal motta sykepenger.

  1. Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.

Du kan med andre ord ikke kreve sykepenger i de tilfellene der arbeidsuførheten din skyldes noe annet enn din egen sykdom eller skade. Retten til sykepenger er personlig.

  1. Du må ha vært i jobb i minst fire uker.

Dette er et absolutt krav, og fravær i opptjeningstiden uten gyldig grunn regnes ikke med.

  1. Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten.

Hva som regnes som pensjonsgivende inntekt følger av folketrygdloven § 3- 15. Det faller i det store og hele under hva som regnes som personinntekt.

  1. Inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet (1/2 G).

Den inntekten som sykepengene regnes ut i fra, må altså utgjøre minst 50% av grunnbeløpet. Dette er et vilkår som normalt er oppfylt med bakgrunn i at de fleste har en årsinntekt som overstiger dette.

  1. Arbeidsuførheten kan dokumenteres med egenmelding eller erklæring fra lege. Ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet kan også kiropraktor eller manuellterapeut dokumentere arbeidsuførhet i inntil tolv uker.

9.4.1 Egenmelding

Egenmelding foreligger når du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om kortvarig arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring på dette. Man må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Dersom tomåneders kravet ikke er oppfylt kan arbeidsgiver kreve legeerklæring. Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve at du får sykmelding fra lege.

Egenmelding eller legeerklæring skal komme til arbeidsgivers kunnskap så snart som mulig for at den sykmeldte skal motta sykepenger fra første sykefraværsdag. Dersom det ikke er enighet om noe annet skal meldingen ha kommet til arbeidsgivers kunnskap senest innen kontortid.

9.4.2 Sykmelding

Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege for å få utstedt sykmelding. Det er opp til legen og vurdere om det foreligger tungtveiende medisinske grunner som må være oppfylt for at man ikke kan arbeide.

9.4.3 Aktivitetskrav

I tillegg til de allerede nevnte vilkårene følger det av folketrygdlovens § 8- 6 at man må oppfylle et aktivitetskrav. Dette innebærer at man så tidlig som mulig må iverksette arbeidsrelatert aktivitet. Dette kan for eksempel skje ved at man møter opp på jobb på tross av at man er sykemeldt, eller at man benytter seg av en gradert sykemelding. Hvis du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen åtte uker, må man dokumentere dette med en legeerklæring som sier at det fortsatt foreligger tungtveiende medisinske grunner som er til hinder for at man kan arbeide.

9.4.4 Hvor lenge har man krav på sykepenger

Retten til sykepenger opphører etter 1 år. Tidsbegrensingen er den samme selv om du har vært delvis sykmeldt i hele perioden. Hvis du fortsatt ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Dersom du igjen skal få rett til sykepenger fra NAV, må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.