9.6 Grunnstønad

Grunnstønad har som formål å dekke ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Det ytes ikke grunnstønad til engangsutgifter. Vilkårene for grunnstønad finner man i folketrygdlovens kapittel 6, der det er regulert hva man kan få grunnstønad til.

Så lenge ekstrautgiftene er et resultat av de overnevnte årsakene kan du motta grunnstønad til:

  1. Drift av tekniske hjelpemidler.
  2. Transport, det inkluderer bil.
  3. Førerhund
  4. Drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon.
  5. Bruk av proteser, støttebandasjer og lignende.
  6. Fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen.
  7. Slitasje på klær og sengetøy.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.