9.8 Uførepensjon

Uførepensjon skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade.

Av folketrygdloven kapittel 12 følger det at du må oppfylle fem vilkår for å ha rett til uførepensjon:

  • 1.Hovedregelen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør.

Dersom du har vært medlem i trygden i ett år, kan du allikevel bli tilkjent uførepensjon så lenge du ble ufør før fylte 26 og på det tidspunktet var medlem av folketrygden. Eller at du etter fylte 16 år har vært medlem med unntak av maks fem år.

2. Du må være mellom 18 og 67 år.

3.Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.

Når man vurdererer hvorvidt det foreligger sykdom legger man til grunn et sykdomsbegrep som er alminnelig annerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer faller således utenfor.

  • 4.Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling i tillegg til individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din.
  • 5.Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent.

9.8.1 Uførepensjon til yrkesaktive

Dersom du har vært i arbeid, vil en uførepensjon normalt være aktuell først når du har gått ett år sykmeldt og etter dette har gjennomgått ytterligere medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak. Uførepensjon kan allikevel gis dersom det er åpenbart at arbeidsrettede tiltak er uten betydning. Dette er svært strengt, og det skal mye til å oppnå uførepensjon uten og gjennomføre de tiltakene som kreves.

9.8.2 Uførepensjon til andre grupper

Du kan ha rett til en uførepensjon også hvis du er hjemmearbeidende eller aldri har vært i arbeid. For unge uføre gjelder spesielle regler.

9.8.3 Forsørgingstillegg for ektefelle og barn

Du kan få barnetillegg hvis du har barn under 18 år som ikke forsørger seg selv. Størrelsen på barnetillegget er i utgangspunktet 40 prosent av grunnbeløpet for hvert barn. Du kan få ektefelletillegg for ektefelle/partner/samboer dersom hun eller han ikke kan forsørge seg selv. Størrelsen på tillegget er i utgangspunktet 50 prosent av grunnbeløpet.

9.8.4 Hva kan du få?

Det er inntekten du hadde før du ble skadet eller syk som uførepensjonen blir beregnet ut ifra. Dersom du hadde ingen, eller veldig lav inntekt før du ble ufør har du rett til en minsteytelse.

Du kan i tillegg til å få uførepensjon fra folketrygden ha rett til uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, som for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

9.8.5 Yyrkesskade eller yrkessykdom

Dersom du har blitt rammet av en yrkesskade kan du ha krav på særfordeler utover det vanlige stønadssystemet. Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er arbeidstaker.

Er du selvstendig næringsdrivende eller freelanser må du tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskadedekning.

I tillegg til dette må man ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene fram til man ble ufør og du må være mellom 18 og 67 år.

Yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.