4.4 Vern mot oppsigelse ved sykdom, svangerskap og fødselspermisjon

Arbeidsmiljøloven inneholder noen særbestemmelser som skal verne særlig utsatte grupper mot usaklig oppsigelse.

Etter aml. § 15-8 kan sykdom ikke være grunnlag for oppsigelse det første året man er sykemeldt. Dersom en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom kan da i enkelte tilfeller være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må i så fall dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert.

I de tilfeller hvor det er uavklart om arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, må arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse med at dette er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.

Av aml. § 15-9 følger det at videre at graviditet eller foreldrepermisjon i barnets første leveår heller ikke er å anse som saklig grunn til oppsigelse.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.