Rettshjelpsprosjektet

Forskning viser at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i samfunnet. En av årsakene til dette er den såkalte advokat-terskelen, personer med et juridisk problem har utfordringer med å komme i kontakt med advokater som kan bistå dem.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har satt seg som mål å bidra til å avhjelpe dette. Gjennom landsdekkende tilstedeværelse, høy grad av tilgjengelighet og lav terskel skal personer med juridiske utfordringer, enkelt kunne komme i kontakt med kvalifisert og spesialisert advokatbistand.

Vi vil tilby gi deg råd og veiledning i saker som hører inn under den statlige ordningen om fri rettshjelp, men også i andre saker som ikke er omfattet av ordningen. Ta derfor kontakt med oss om du har et juridisk spørsmål.

I tillegg til å legge til rette for at den enkelte får dekket sitt rettshjelpsbehov, ønsker vi å være en rettspolitisk stemme for å bedre ordningen for fri rettshjelp. Med en stadig økende rettsliggjøring av samfunnet, øker samtidig behovet for juridisk bistand. Andelen med personer som selv ikke har ressurser til å betale for dette vil med dagens ordning også være økende. Vi vil jobbe for at den enkeltes rettssikkerhet skal ivaretas uavhengig av personens økonomiske situasjon.