7.3 Tilbakekallelse

7.3.1 Tilbakekallelse av oppholdstillatelse

Dersom en utlending har fått midlertidig eller permanent oppholdstillatelse er dette ikke til hinder for at tillatelsen på visse vilkår kan trekkes tilbake. En midlertidig eller permanent oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom

 • utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger av betydning for vedtaket
 • utlendingen mot bedre vitende har holdt tilbake opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket
 • en utlending som ikke er borger i et Schengenland, er besluttet sendt ut fra et slikt land med grunnlag i en vurdering som kunne ha ført til utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
 • det følger av andre alminnelige forvaltningsrettslige regler

Dersom en utlending har fått status som flyktning og dermed fått oppholdstillatelse kan tillatelsen også tilbakekalles dersom utlendingen

 • frivillig på nytt har søkt beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av
 • etter å ha mistet sitt statsborgerskap, frivillig gjenervervet det
 • har ervervet nytt statsborgerskap og nyter beskyttelse av det landet utlendingen har blitt borger av
 • frivillig har bosatt seg i det det landet utledingen forlot eller oppholdt seg utenfor på grunn av frykt for forfølgelse
 • ikke lenger kan nekte å nyte godt av beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av, fordi de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning ikke lenger er til stede
 • ikke er borger av noe land, og på grunn av de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning ikke lenger er tilstede, og dermed kan vende tilbake til det landet hvor utlendingen tidligere hadde sin bopel

At en oppholdstillatelse tilbakekalles innebærer at utlendingen mister retten til å oppholde seg i landet. Utlendingen må derfor som utgangspunkt forlate landet innen fristen som er fastsatt i vedtaket. Dersom man velger å klage på vedtaket kan man i klagen be om "utsatt iverksettelse av vedtaket". Det innebærer at man får bli i Norge til klagen er behandlet.

Siden tilbakekallelse av oppholdstillatelse er et inngripende tiltak skal myndighetene også vurdere om tilbakekallelse vil være uforholdsmessig overfor utlendingen eller dennes nærmeste familie.

7.3.2 Tilbakekallelse av oppholdsdokument

For utlendinger hvis hjemland er medlem av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen gjelder det særlige regler for opphold i Norge. De har en utvidet rett til å oppholde seg i Norge med grunnlag i disse samarbeidene. Det gjelder derfor også særlige regler som gir myndighetene rett til å tilbakekalle deres oppholdsdokument, som er deres grunnlag for opphold.

Selv om EØS-borgere eller EFTA-konvensjons borgere oppfyller vilkårene for opphold i Norge, kan myndighetene likevel tilbakekalle deres oppholdsdokument når

 • det foreligger bortvisningsgrunn
 • det foreligger utvisningsgrunn
 • vedkommende har gitt uriktige opplysninger av betydning for deres rett til å være i landet
 • vedkommende har fortiet forhold av betydning for deres rett til å være i landet
 • registreringen av vedkommende anses som ugyldig av andre grunner, dette vil være tilfeller hvor det faktisk ikke foreligger rett til opphold, men registreringen skyldes feil fra utlendingsmyndighetenes side.

7.3.3 Gangen i en tilbakekallelses sak

Dersom myndighetene vurderer å tilbakekalle en tillatelse skal utlendingen det gjelder få et forhåndsvarsel hvor det opplyses om at det opprettet sak om tilbakekallelse.

Før det fattes vedtak om eventuell tilbakekallelse skal utlendingen få mulighet til å uttale seg om saken. Dette kan gjøres både muntlig og skriftlig, men det anbefales å sende inn et skriftlig tilsvar. Dette kan en advokat bistå med. Forhåndsvarselet vil inneholde en frist for når utlendingen må utale seg innen. Det vil derfor være lurt å ta kontakt med en advokat så fort som mulig etter å ha mottatt forhåndsvarsel.

Dersom man ikke er fornøyd med vedtaket har man rett til å klage på dette. Vedtaket vil som regel inneholde en klagefrist som det må klages innen, dette vil som hovedregel være en frist på 3 uker. Det er derfor viktig å være oppmerksom på dette når man mottar et slikt vedtak, slik at klagen blir sendt innenfor fristen. En advokat kan bistå i å skrive en slik klage. Dersom man ønsker bistand fra advokat vil det lønne seg å kontakte advokat så snart som mulig slik at de vil ha best mulig tid til å skrive klagen. Utgifter til advokat vil bli dekket av det offentlige ettersom man i saker om tilbakekallelse har krav på fri rettshjelp.

Det er UNE som er klageinstans i saker om tilbakekallelse.