2. Barnevern

En omsorgsovertakelse innebærer at barnet flyttes fra foreldrene og at foreldrene fratas den daglige omsorgen for barnet. I utgangspunktet skal foreldrene selv sørge for sine barn. Det skal derfor mye til før barneverntjenesten kan få medhold i fylkesnemnda eller i domstolen i krav om omsorgsovertakelse.

En omsorgsovertakelse er et alvorlig og inngripende tiltak, både overfor foreldre og det barnet det gjelder. Vedtak om omsorgsovertakelse skal derfor være en siste utvei. Selv om foreldrene kan ha problemer av ulik art, er barnevernet først pliktig å yte hjelpetiltak. Det henvises nærmere til barnevernsloven § 4-12.

I barnevernssaker er det viktig at foreldrene har advokat tidlig i prosessen. Dersom du har behov for råd eller bistand kan du kontakte Kontoret for fri rettshjelp. Våre tilknyttede advokater har solid erfaring i å representere foreldre i saker mot barnevernet.