2.4 Undersøkelser

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det er grunnlag for å sette i verk tiltak etter barnevernloven er barnevernet pliktige til å sette i verk en undersøkelse. Slik grunn vil barnevernstjenesten typisk få som følge av innkommet bekymringsmelding. Barnevernstjenesten har rett til å komme hjem til den familien saken gjelder, og få snakke med barna i enerom.

Undersøkelse kan få tre utfall. Saken kan henlegges, det kan vedtas å sette inn hjelpetiltak eller det kan i ytterste konsekvens fremmes krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. Slike undersøkelser kan klart virke krenkende og støtende på de foreldrene den er rettet mot. Barnevernstjenesten har plikt til å ikke spre kunnskap om at undersøkelse blir foretatt, og skal gjennomføre den så skånsomt forholdene tillater. Det er ikke mulighet til å klage over selve undersøkelsen. Det kan man derimot når det blir truffet vedtak om hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.