2.9 Fratakelse av foreldreansvar - adopsjon

Har fylkesnemnda fattet vedtak om omsorgsovertagelse kan den i kraft av § 4-20 også beslutte å frata foreldrene foreldreansvaret i sin helhet.

Når vedtakelse av å frata foreldreansvaret er gjort kan fylkesnemnda gi samtykke til adopsjon på vegne av foreldrene dersom

  • det må regnes som sannsynlig at foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg eller barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet og
  • adopsjon vil være til barnets beste og
  • adoptivsøkerne har vært fosterforeldre for barnet og har vist seg skikket til å oppdra det som sitt eget og
  • vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven er til stede.

Vilkårene er kumulative, som betyr at alle vilkårene i a) til d) må være innfridd for at samtykke til adopsjon skal kunne gis.