2.13 Rettslig prøving av barnevernsvedtak

Fylkesnemnda sitt vedtak kan overprøves av tingretten etter reglene i tvisteloven kapittel 36. Det er kommunen som er part i saken. Fristen for å reise søksmål er to måneder etter man fikk melding om vedtaket.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.