6.11 Hvilke rettigheter bidrar bistandsadvokaten med å hevde?

Bistandsadvokaten vi hjelpe deg med å hevde alle dine rettigheter fra du melder fra om et overgrep til en eventuelt rettsak er gjennomført.


6.11.1 Rett til informasjon

Som nevnt innledningsvis er det politiets oppgave å opplyse om fornærmede og etterlatte om sine rettigheter når de møter ved første avhør. I den videre fremdrift i saken skal også politiet informere fornærmede med bistandsadvokat og etterlatte om hvordan saken utvikler seg. Dette gjelder så lenge det ikke går utover politiets etterforskning av saken. Du skal også få innsyn i sakens dokumenter. I sakene som gjelder vold i nære relasjoner og voldtektssaker har du rett til å vite om gjerningspersonen er fengslet og når han eller hun løslates. Det kan da også bli aktuelt med besøksforbud eller voldalarm.

Du skal ha beskjed dersom saken henlegges og advokaten din kan i så tilfelle hjelpe med å klage på henleggelsen. Det kan også klages på mangel på påtale, eller at man vil at det skal anvendes en annen straffebestemmelse.

6.11.2 Fritt forsvarervalg

Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, men du har fritt forsvarervalg og hvis du ønsker en bestemt advokat skal retten ta hensyn til dette. Det kreves likevel ofte at du velger en advokat fra ditt eget distrikt.

6.11.3 Fri rettshjelp

Dersom du er utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner kan du ha krav på kostnadsfri samtale hos advokat.

6.11.4 Erstatning

Du kan ha krav på erstatning dersom du er utsatt for fysiske eller psykiske krenkelser som nevnt ovenfor. Bistandsadvokaten hjelper i første omgang til med å søke om voldsoffererstatning fra staten.

Normalt har man også krav på erstatning fra gjerningsmannen, og dette kravet kan fremmes som en del av straffesaken. Staten hjelper deg da å inndrive kravet.

Etter norsk rett kan fornærmede tilkjennes erstatning selv om gjerningspersonen blir frikjent i straffesaken.

6.11.5 Rettigheter under etterforskningen

Du trenger bare å forklare deg for politiet dersom du ønsker det, og i så tilfelle kan du ha med deg en person du følger deg trygg på. Dette kan for eksempel være bistandsadvokaten din.

6.11.6 Rettigheter under rettsmøtet

Som hovedregel har fornærmede og etterlatte rett til å være tilstede i alle rettsmøter, selv i de møter som føres for lukkede dører og der vitneforklaringer skjer under pålegg om taushetsplikt. Dersom det er for mange berørte som kommer til rettsmøte, kan fornærmede, etterlatte og deres representanter måtte følge rettsmøte ved bilde og lydoverføring.

Når siktede er i nær relasjon til deg som fornærmet, trenger du ikke å forklare deg.

Som hovedregel ved voldtektssaker må fornærmede forklare seg, men det i disse tilfellene kan siktede bes om å forlate rettsalen.

6.11.7 Etter dom

Du kan gi uttrykk for om du ønsker at dommen bør ankes eller ikke, selv om det er påtalemyndighetene som tar den endelige avgjørelsen for anke.

6.11.8 Videre lesing

For en lettefattet fremstilling av alle fornærmedes rettigheter vises videre til riksadvokaten og Politidirektoratets fremstilling:

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/rettigheter/fornarmet_parorende/