6.9 Særlig om barn

Straffeloven § 219 om familievold og reglene om legemskrenkelse og legemsbeskadigelse i § 228 og § 229, samt bestemmelsen i § 192 om voldtekt gjelder tilsvarende for barn. I tillegg til disse reglene kommer imidlertid en del særbestemmelser.

6.9.1 Oppdragelse

Av barneloven § 30 følger det at det er ulovlig å bruke vold mot barn som et ledd i oppdragelsen. Slik vold vil omfattes av straffeloven § 219.

6.9.2 Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn blir ansett for å være en særlig alvorlig forbrytelse. Barn er videre en veldig utsatt offergruppe som har behov for bistandsadvokat for å ivareta sine interesser. Av straffeprosessloven § 107a følger det derfor at barn som er utsatt for misbruk ofte har rett på fri rettshjelp og bistandsadvokat.

6.9.3 Voldtekt § 192

Voldtekt etter straffelova § 192 gjelder for barn som for voksne. Ved vurderinga om det er utøvd vold eller truende adferd skal det legges vekt på om offeret er et barn under 14 år. I dette ligger at terskelen for å si at en handling eller opptreden er vold eller truende skal være lavere når forbrytelsen er begått mot et barn.

6.9.4 Seksuell omgang med barn

Etter straffeloven § 196 kan seksuell omgang med barn under 16 år straffes med fengsel i inntil 6 år. For seksuell omgang med barn under 14 år er strafferammen opp til 10 år.

6.9.5 Incest

Seksuell omgang med ens eget avkom, uansett alder, straffes etter straffeloven § 197 med fengsel inntil fem år. Etter § 199 gjelder det samme for seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under gjerningspersonens omsorg, myndighet eller oppsikt.