1.7 Samværsrett

Det er alminnelig antatt at det i de aller fleste tilfeller vil være til det beste for barnet å ha kontakt med begge sine biologiske foreldre. Dette hensynet kommer blant annet til uttrykk i barnelovens §§ 42 og 43 som gir barnet og den forelderen som ikke bor fast med barnet en gjensidig rett til samvær.

Foreldrene kan i utgangspunktet selv bli enige om omfanget av samværet, og hvordan dette skal gjennomføres. Etter loven skal man særlig ta hensyn til best mulig samlet foreldrekontakt, hvor gammelt barnet er, barnets tilknytning til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og barnets beste generelt. For å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i samværsordningen er det viktig at partene har en fast avtale om samvær. Foreldrene har et gjensidig ansvar for å lojalt oppfylle samværsavtalen.

Det er først i de tilfeller foreldrene ikke klarer å komme til enighet at det blir aktuelt å ta saken inn for domstolene.

1.7.1 Samværssabotasje

Selv om begge parter plikter å følge opp samværsavtalen er det ikke alltid dette skjer i praksis. I utgangspunktet er den eneste grunnen til at samvær ikke skal gjennomføres at det er "umulig". Dette vil typisk være når barnet er sykt, eller det vil være en for stor psykisk belastning for barnet å gjennomføre samværet. Blir samvær ikke gjennomført etter samværsavtale, dom eller rettsforlik kan den som har rett på samvær kreve at avtalen blir tvangsgjennomført ved bruk av bøter.

1.7.2 Samvær under tilsyn

I avtale eller dom kan det settes vilkår om tilsyn for gjennomføringen av samværsretten. Samvær under tilsyn innebærer at en annen person er til stede under samværet, fordi det på grunn av samværsforelderens personlige egenskaper ikke er ønskelig at han eller hun er alene med barnet. Tilsyn kan også være aktuelt i en overgangsperiode hvis barnet ikke kjenner samværsforelderen godt nok til at samvær kan gjennomføres alene.

Når samvær under tilsyn følger av avtale, må man finne en person som er villig til å påta seg oppdraget. Retten har ikke myndighet til å pålegge for eksempel sosial- eller barnevernskontoret å sette av ressurser til dette. Følgen kan i verste fall bli at samværet ikke kan gjennomføres.

Er samvær under tilsyn fastsatt ved dom skal Bufetat oppnevne tilsynsperson. Samvær er da begrenset til 16 timer i året.

1.7.3 Reisekostnader ved samvær

Ved gjennomføring av samvær når foreldrene bor langt fra hverandre, er utgangspunktet at reisekostnadene skal deles forholdsmessig utfra foreldrenes inntekter. Retten kan fastsette en annen fordeling, dersom særlige grunner taler for det. En sak om reisekostnader kan reises for domstolene, eller for Fylkesmannen dersom barnet er over 15 år.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.