1.8 Underholdningsplikt og barnebidrag

Etter barneloven § 66 plikter foreldrene å forsørge barna sine økonomisk. Underholdsplikten varer til barnet er 18 år, i noen tilfeller lenger, for eksempel viss barnet fullfører videregående skole når han eller hun er 19 år.

Når barnet bor fast hos en av foreldrene følger det av barneloven § 67 at den andre forelderen plikter å betale løpende bidrag til barnet.

Etter rundskriv av 10.01.02 gjelder underholdsplikten "forbruksutgifter, boutgifter og utgifter til barnetilsyn". Barnebidraget skal altså omfatte løpende utgifter knyttet til den daglige omsorgen av barnet, typisk utgifter til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som har samvær og betaler barnebidrag har bare ansvar for å dekke de løpende utgifter under samværstiden. Den som har den daglige omsorgen for barnet har likevel ansvar for å kjøpe klær som barnet skal ha med til den forelderen som har samvær. Dette forutsetter imidlertid at klærne blir sendt tilbake etter avtale mellom foreldrene. Av § 67 andre ledd følger det at foreldrene i tillegg til barnebidraget kan pålegges særtilskudd for rimelige og nødvendige engangsutlegg som ikke går under det løpende fostringstilskuddet. Dette vil i følge lovens forarbeider typisk være utgifter til konfirmasjon, briller eller tannregulering.

Når det kommer til fritidsaktiviteter vil dette falle utenfor hva som omfattes av andre ledd ettersom det ikke er en engangsytelse og det strengt tatt ikke er nødvendig. Utgifter til fritidsaktiviteter vil slik være utgifter som ligger i grenseland mellom hva som omfattes av barnebidraget og hva som må dekkes særskilt etter avtale mellom foreldrene.

I St.mld.nr 19 (2006-2007) uttales det:

"Tilsvarende bør ikke utgifter til spesielt utstyrskrevende fritidsaktiviteter tas inn i sjablongen for forbruksutgifter. Bakgrunnen for dette er at utgifter til lek og fritid, inkludert nøkterne og rimelige utgifter til sportsaktiviteter, allerede inngår i forbruksutgiftene.."

Hvilke fritidsaktiviteter som omfattes av barnebidraget må avgjøres ved en konkret vurdering av den enkelte aktivitet. Det er imidlertid klart at kostbare og utstyrskrevende aktiviteter faller utenfor. Skal foreldrene være forpliktet til å dekke utgifter til slike aktiviteter må det bygge på avtale mellom dem. Aktiviteter som derimot må være omfattet vil typisk være fotball, håndball, kor og speider, da disse aktivitetene er allment tilgjengelige, koster lite og krever relativt lite utstyr.

Foreldrene kan selv fastsette en avtale om barnebidrag mellom seg, eller det lokale NAV-kontoret kan fastsette det for en. Barnebidraget blir da fastsatt ut fra foreldrenes økonomi og antall samværstimer. Når man lar NAV utregne barnebidraget påløper en gebyr som må dekkes av foreldrene, i juni 2012 pålydende 860 NOK.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.