9.1 Saker som faller inn under folketrygdloven og barnetrygdloven

Folketrygdloven og barnetrygdloven har en klagefrist på seks uker fra da du mottok vedtaket. Dersom NAV ikke omgjør vedtaket etter å ha mottatt klagen, blir den sendt videre til Trygderetten. Trygderettens behandling er helt kostnadsfritt.

Folketrygdlovens formål er å gi økonomisk trygghet til medlemmene, og bidra til utjevning av inntekt og levekår. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.

Medlem av folketrygden er du hvis du er bosatt og har lovlig opphold i Norge, og oppholdet har vart eller er ment å vare i minst 12 måneder.

Grunnbeløpet som det ofte refereres til i loven er i 2015 fastsatt til kroner 90 068.

  • Uførepensjon
  • Yrkesskade
  • Sykepenger
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad
  • Ytelser under medisinsk rehabilitering
  • Ytelser under yrkesrettet attføring
  • Dagpenger ved arbeidsløshet
  • Arbeidsavklaringspenger