9.3 Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Du må ha vært medlem av folketrygden i tre år for å ha krav på arbeidsavklaringspenger. Dersom du har vært medlem i ett år, og har i hele denne perioden vært i stand til å utføre inntektsgivende arbeid, kan du også bli tilkjent arbeidsavklaringspenger.

Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV. Reglene om arbeidsavklaringspenger finner du i folketrygdlovens kapittel 11.

For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst femti prosent som følge av sykdom eller skade. Det sentrale er etter dette ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad skaden eller sykdommen påvirker muligheten til å være i inntektsgivende arbeid.

Med andre ord kan din helsemessige funksjonsevne i dagliglivet være svekket til 30 prosent uten at arbeidsevnen din er svekket tilsvarende. I motsatt fall vil den helsemessige funksjonsevnen din kunne være svekket til 70 prosent, mens arbeidsevnen din er svekket til mer enn 50 prosent. Det avgjørende er ikke hvor mye helsen din er svekket i det daglige, men i hvilken utstrekning skaden eller sykdommen hindrer deg fra å utføre betalt arbeid.

9.3.1 Når kan du motta arbeidsavklaringspenger?

  1. Du kan motta arbeidsavklaringspenger når du er under aktiv behandling for å komme tilbake i arbeid.
  2. Du kan motta arbeidsavklaringspenger når du er under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak. Arbeidsrettede tiltak kan for eksempel være arbeidsforberedende trening for å komme tilbake i arbeidslivet.
  3. Du kan motta arbeidsavklaringspenger ved arbeidsutprøving. Det vil si opptrapping etter sykdom og en gradvis tilvenning til arbeidslivet.
  4. Du kan videre motta arbeidsavklaringspenger også etter at behandling og tiltak er forsøkt, så lenge du er under oppfølging fra NAV.

9.3.2 Du kan også få arbeidsavklaringspenger,

  1. under utarbeidelse av aktivitetsplan
  2. mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak
  3. i inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling
  4. i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert
  5. i inntil seks måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger
  6. hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.