9.5 Ytelser under medisinsk rehabilitering

Formålet med ytelser til medisinsk rehabilitering er å kompensere for bestemte utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet for medlemmer som har sykdom, skade eller lyte. Man ønsker med andre ord å legge til rette for at man skal kunne fungere bedre til daglig og i en arbeidssituasjon.

Det følger av folketrygdlovens kapittel 10 at følgende betingelser må være oppfylt for at man skal ha rett på ytelser under medisinsk rehabilitering:

  1. Hovedregelen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør.

For å motta ytelser til medisinsk rehabilitering er det altså ikke nok å være medlem av folketrygden. Du må i tillegg ha vært medlem av folketrygden i minimum tre år.

2. Du må være mellom 18 og 67 år

3.Du har som følge av sykdom, skade eller lyte fått dine evner til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller har fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket.

I dette ligger det at muligheten din til å utføre inntektsgivende arbeid varig må ha blitt nedsatt som en direkte følge av sykdommen, skaden eller misdannelsen. Alternativt har friheten din til å velge arbeidsplass eller yrke blitt betydelig begrenset.

For å legge til rette for en bedre funksjonalitet og arbeidsevne kan man søke om stønad til følgende forhold:

  • hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler,
  • høreapparat,
  • grunnmønster til søm av klær,
  • førerhund,
  • lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,
  • tolkehjelp for hørselshemmede,
  • tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde,
  • motorkjøretøy eller annet transportmiddel,
  • anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og parykker.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.