9.7 Hjelpestønad

Hjelpestønad er en form for ytelse man kan søke om dersom man har et privat pleieforhold. Foreligger det et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade, eller en medfødt funksjonshemming kan en privatperson motta stønad for den tilsyns- og omsorgspleien personen utøver. Typisk gjelder dette for ektefeller, barn, naboer eller venner. I slike tilfeller avlaster man det offentlige, og samfunnet ser seg da tjent med å yte stønad til privatpersoner.

Av ftrl. § 6-4 følger det at man kan få hjelpestønad dersom det foreligger et slikt særskilt behov.