9.2 Dagpenger ved arbeidsløshet

Dagpenger skal gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Inngangsvilkåret for å motta dagpenger, er at vedkommende må ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet. Reduksjonen i arbeidsinntekten må altså være et resultat av arbeidsledigheten.

Etter folketrygdloven er det i alt 6 vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne motta dagpenger:

  • 1.Vanlig arbeidstid er redusert med minst 50 prosent.

Med vanlig arbeidstid menes den arbeidstiden du hadde før den ble redusert på bakgrunn av ledigheten. Hva som regnes som vanlig arbeidstid i andre og lignende yrker er således uten betydning for din situasjon. Poenget er at den enkelte skal få kompensasjon for den ledigheten som har rammet dem.

  • 2.Du har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst 1,5 G i siste kalenderår, eller minst 3 G i løpet av de siste tre kalenderårene.

Grunnbeløpet som det her refereres til blir hvert år fastsatt av Stortinget. For 2015 er folketrygdens grunnbeløp 90 068 NOK.

  • 3.Du er reell arbeidssøker.

Som reell arbeidssøker regnes den som er villig til å ta ethvert arbeid med lønn etter tariff eller sedvane. At vedkommende er villig til å flytte på seg for å få arbeid, og kan påta seg arbeid uavhengig om det er heltid eller deltid. Til slutt må du være villig til å delta på arbeidsmarkedstiltak.

Dersom alder eller tungtveiende sosiale hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær familie tilsier det, kan det gjøres unntak fra vilkårene ovenfor.

4. Du er registrert som arbeidssøker hos NAV, og sender meldekort hver 14. dag.

5. Du bor eller oppholder deg i Norge.

6. Du er ikke skoleelev eller student