4.3 Når kan man bli sagt opp?

Av arbeidsmiljøloven § 15-7 følger det at oppsigelser må være saklig begrunnet. Oppsigelsen kan begrunnes i både arbeidstakers- og arbeidsgivers forhold. Arbeidstakers forhold vil typisk være alvorlige brudd på arbeidskontrakten, mens arbeidsgivers forhold for eksempel kan være nedbemanning.

Kravet til saklighet innebærer tre momenter:

For det første må de hensyn som blir lagt til grunn for oppsigelsen være saklige. Hva som er saklig vil variere ut fra den konkrete arbeidsplass, men hensyn som så godt som alltid vil være usaklige er arbeidstakers familieliv, etnisitet og kjønn.

Videre ligger det i saklighetskravet at det må være tilstrekkelig tungtveiende hensyn som blir lagt til grunn. En oppsigelse er normalt en stor påkjenning og det skal tungtveiende grunner til før man kan sies opp. Mindre brudd på arbeidskontrakten og småfeil er for eksempel ikke tilstrekkelig for å begrunne en oppsigelse.

Endelig innebærer saklighetskravet at oppsigelsen må bygge på et korrekt rettslig grunnlag. Dette kravet må sees i sammenheng med arbeidsgivers plikt til å drøfte oppsigelsen med arbeidstaker og tillitsvalgte. Da får arbeidstaker mulighet til å legge frem sitt syn på saken.